John Zenger Org Chart
John Zenger
Biology
Department Chair
OFFICE
203 BEN
ZIP
83460-1100
PHONE
208-496-4632

Employees may LOGIN for additional options and information.

Employees and students may LOGIN to view employee photos off campus.

Schedule:
Fall Semester 2015
 
7
 AM
8
 AM
9
 AM
10
 AM
11
 AM
12
 PM
1
 PM
2
 PM
3
 PM
4
 PM
5
 PM
BIO 475-01 Evolutionary Science
BEN 122
BIO 331-01 General Entomology
BEN 107
Devotional
BIO 475-01 Evolutionary Science
BEN 122
BIO 331-01 General Entomology
BEN 107
Forum
BIO 475-01 Evolutionary Science
BEN 122
BIO 331-01 General Entomology
BEN 107
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monday

9:00 AM - 10:00 AM
BIO 475 Evolutionary Science
2:00 PM - 3:00 PM
BIO 331 General Entomology

Tuesday

2:00 PM - 3:00 PM
Devotional

Wednesday

9:00 AM - 10:00 AM
BIO 475 Evolutionary Science
2:00 PM - 3:00 PM
BIO 331 General Entomology

Thursday

2:00 PM - 3:00 PM
Forum

Friday

9:00 AM - 11:00 AM
BIO 475 Evolutionary Science
2:00 PM - 4:45 PM
BIO 331 General Entomology