Jillisa Cranmer
Jillisa Cranmer
Teacher Education
Faculty
OFFICE
207 CLK
ZIP
83460-0655
PHONE
(208) 496-4111

Employees may LOGIN for additional options and information.

Employees and students may LOGIN to view employee photos off campus.

Schedule:
Fall Semester 2019
 
7
 AM
8
 AM
9
 AM
10
 AM
11
 AM
12
 PM
1
 PM
2
 PM
3
 PM
4
 PM
5
 PM
ECD 350L-06 Early Child Dev. Lab Experience
ARR
ECD 350L-05 Early Child Dev. Lab Experience
CLK 269
ECD 350B-06 ECD: Toddler Applied Principles
CLK 225
Devotional
ECD 350B-03 ECD: Toddler Applied Principles
CLK 202
ECD 350B-05 ECD: Toddler Applied Principles
CLK 214
ECD 350L-06 Early Child Dev. Lab Experience
ARR
ECD 350L-05 Early Child Dev. Lab Experience
CLK 269
Forum
ECD 350L-05 Early Child Dev. Lab Experience
CLK 214
ECD 350L-06 Early Child Dev. Lab Experience
CLK 269
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monday

12:45 PM - 4:15 PM
ECD 350L Early Child Dev. Lab Experience

Tuesday

7:45 AM - 11:15 AM
ECD 350L Early Child Dev. Lab Experience
9:00 AM - 11:00 AM
ECD 350B ECD: Toddler Applied Principles
11:30 AM - 12:15 PM
Devotional
2:30 PM - 4:30 PM
ECD 350B ECD: Toddler Applied Principles
ECD 350B ECD: Toddler Applied Principles

Wednesday

12:45 PM - 4:15 PM
ECD 350L Early Child Dev. Lab Experience

Thursday

7:45 AM - 11:15 AM
ECD 350L Early Child Dev. Lab Experience
11:30 AM - 12:30 PM
Forum
2:30 PM - 3:30 PM
ECD 350L Early Child Dev. Lab Experience

Friday

2:45 PM - 3:45 PM
ECD 350L Early Child Dev. Lab Experience